މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލް ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން

 1. މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާހުގައި ސެކިއުރިޓީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 2. މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2020 ސެޕްޓެމްބަރ 16 ން 21 ށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 10:00 އިން 12:00 އަށް މިމަދްރަސާގައި ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
 3. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2020 ސެޕްޓެމްބަރ 21 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:30 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
 4. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2020 ސެޕްޓެމްބަރ 21 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި  މިމަދްރަސާގެ މީޓިންގރޫމްގައެވެ.
 5. ބީލަންތައް ފޮނުވާނީ 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:30 ގެ ކުރިން މިމަދްރަސާއަށެވެ.
 6. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2020 ސެޕްޓެމްބަރ 24 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00ގައި މިމަދްރަސާގެ މީޓިންގރޫމްގައެވެ.
 7. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 8. ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
 • މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙު / ޅ. ނައިފަރު
 • ފޯން: 6620009
 • އީމެއިލް: [email protected]
15 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ