މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ ފިވަވަތި އަށް މިނީ ބަހެއް ގަންނަން ބޭއްނުންވެއްޖެ.

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

      މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ ފިޔަވަތި އަށް މިނީ ބަހެއް ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރ:  IUL)459-PL/459/2020/26) އިޢުލާނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

      ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ސެޕްޓެމްބަރު 21 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން މި މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް [email protected]  އަށް އަންދާސީހިސާބު ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. މި ބިޑާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް، ބިޑް ސަބްމިޝަން ފޯމު އިޢުލާނާއި އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި މި ބިޑާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 3027546 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.  

           

 

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

15 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ