ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އައި.ޑީ ކާޑު ދޫކުރާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން

އައި.ޑީ ކާޑު ދޫކުރާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން

 

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، މި އިދާރާއިން އައި.ޑީ ކާޑު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަކީ ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 11:00 އިން މެންދުރު 12:00 އަށް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އައި.ޑީ ކާޑު ބަލައި ދުރުވާ ފަރާތްތަކުން ގަޑިއަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށާއި، ކާޑަށް ދައްކަވަންޖެހޭ ފައިސާ ހަމައަށް ގެންނެވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

15 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ