ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕޮރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗަށް ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހޯދުން

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                          ނަމްބަރު: RDC-IUL/PROC/2020-41

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕޮރޭޝަންގެބޭނުމަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗަށް ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހޯދުން

                       

  މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަންބަރު: RDC-IUL/PROC/2020-40 އިޢުލާން ގައިވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތަށް ބަދަލު ތަކެއް އައިސްފައިވާތީ އެ އިޢުލާން ބާތިލް ކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.                         

 

 މި ކޯޕަރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓާކައި ބައެއް ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ. ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

QTY REQUIRED

UNIT

ITEM DESCRIPTION

#

4

Nos

Foldable Container (as per TOR attached to this posting, it includes sample pictures for reference)

Condition: Brand New

Size: 20FT

Internal Dimensions:

Length: 5.598m (19 ft 4 inches)

Width: 2.325m (7 ft 8 inches)

Height: 2.39m (7ft 10 inches)

Cubic Capacity: 33.2 cubic meters / 1173 cubic feet

Material:

WALL/ROOF – PU Sandwich Panel (Inside and Outside to be of Steel)

PU Polyurethane (PUR)

PU panel thickness to be 75mm

Amenities:

Electrical – Lights

Ceiling Mounted light x 4 nos

Sockets – 13A x 4 nos

 

Doors and Windows

Doors x 1 nos

Windows x 1 nos

Delivery:

To a site of our choosing restricted to Male’ area

 

1

Note: As per our policy credit terms is for 30 days. (30 days from the day of receipt of invoice). So please state credit period in your offers.

    މި ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައު ބަލާނެ ކަންތައްތައް (މާރކިންގް ކްރައިޓީރިއާ) :

1-     ހުށަހަޅާ އަގަށް: 60

2-   ޑެލިވަރީ މުއްދަތު:  30

3-   ތަޖުރިބާ:  10 (ތަޖުރިބާ އަށް މާރކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ފާއިތުވެދިޔަ 3 އަހަރު ކޮށަފައިވާ މަސައްކަތްތައް ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔެކިޔުން ތަކަށް ބިނާކޮށެވެ. މި ގޮތުން ބަލާނީ މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވާ އިދާރާ އަކުން މަސައްކަތް ނިންމިކަމަށް ދީފައިވާ އެތަނެއްގެ ރަސްމީ ލިޔުމެކެވެ)

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

1-     ބިޑް ސަބްމިޝަން ފޯމް، ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމަކާއި އެކު.

2-     ވެންޑަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް، ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމަކާއި އެކު.*

މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ފޯމްތައް މި އިޢުލާންގައި އެޓޭޗް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

* މި ކޯޕަރޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތައް އަލުން "ވެންޑަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން*" ފޯމް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.      

   ވީމާ، މިތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 20 ސެޕްޓެމަބރ 2020 (އާދީއްތަ) ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ހާޒިރުވެ ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ ތިރީގައިވާ ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނީ މި ކޯޕަރޭޝަންގެ މައި އޮފީހަށެވެ.

 

              ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

                            އެމް އެސް އެލް ބިލްޑިންގް، އޯކިޑު މަގު

                            މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                            ފޯން ނަންބަރު: 9912020

                            މެއިލް : [email protected]

                           

                           

 

 

 

15 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ