ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން - ބިޑް ކެންސަލްކުރުން

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް

ހުޅުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 އިޢުލާން - ބިޑް ކެންސަލްކުރުން

 ނަންބަރު: IUL/HMH/2020/006


ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް 02 (ދޭއް)  އޯތޯޕީޑިކް ޑްރިލް ސިސްޓަމް ގަންނަން ބޭނުންވާތީ މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު TENDER/HMH/2020/006 ގެ ރިކުއަޔަމަންޓަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކަކާއި ގުޅިގެން މި އިޢުލާން ކެންސަލްކުރުމަށް މެނޭޖްމަންޓްއިން ނިންމާފައިވާތީ، އެ ޢިއުލާން ބާތިލުކުރެވުނުކަން އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

އިތުރު މަޢްލޫމާތު ހޯދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:

ފޯން: 3350111 / 3350147

އީ-މެއިލް: [email protected]

 

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

 

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް، ހުޅުމާލެ، ހުވަނދުމާ ހިނގުން، ދިވެހިރާއްޖެ

އީ-މެއިލް: [email protected]   ވެބްސައިޓް: www.hmh.gov.mv   ފޯން: +960 3350147 /+960 3350111

15 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ