މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރ.އަލިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގާނެ އިމާރާތެއް ހޯދުން

 

ޕްރޮޖެކްޓް ނަމްބަރު:PC-171/2020/W-L104

އިޢުލާން

                           މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 171-I2(b)/IUL/2020/080 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ރ.އަލިފުށި ފުލުހުންގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އާދަމް ހަމީދު )ދަފްތަރު ނަންބަރ 817 / މާލެ( ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބާއި އެއްގޮތަށް އެފަރާތާއި މި ޕްރޮޖެކްޓް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިސަރވިސްގެ ނަމްބަރު BC-171-/2020/146 ބިޑް ކޮމެޓީ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ 

15 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ