މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގެ ހއ.ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ގޯތި ތެރޭގައި ހުރި 6 ފެންހަން ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް

ނަމްްބަރ: 12171-I2(c)/IUL/2020/

                                    ނީލަންކިއުން

                  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގެ ހއ.ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ގޯތި ތެރޭގައި ހުރި 6 ފެންހަން ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

1-      ނީލަން ކިޔާނީ ހާޒިރީންގެ ކުރިމަތީގައި އަނގަބަހުންނެވެ. އަދި ނީލަމަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީވެސް ހާޒިރީންނަށް އަޑުއިވޭވަރަށް އަނގަ ބަހުންނެވެ.

2-      ނީލަން ކިއުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ 01 ލޮޓަކަށް ބަހާލެވި ލޮޓުތަކަށް ދެވިފައިވާ އަގުތަކަށްށެވެ.

                  ވީމާ، ޝައުގުވެރި ވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި އިޢުލާނާއިއެކުގައިވާ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

15 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ