މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ.ހޮޅުދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މީހުންނަށް ކައްކާ ކާންދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ޕްރޮޖެކްޓް ނަމްބަރު:PC-171/2020/W-L092

                                      އިޢުލާން

                 ނ.ހޮޅުދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކައްކާ ކާންދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި މި ސަރވިސްގެ ނަމްބަރު 171-I2(b)/IUL/2020/078 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މުޙައްމަދު އާމިރު ، ނެލަމް / ނ.ހޮޅުދޫ A073636 ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބާއި އެއްގޮތަށް އެފަރާތާއި މި ޕްރޮޖެކްޓް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިސަރވިސްގެ ނަމްބަރު BC-171-/2020/128 ބިޑް ކޮމެޓީ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ 

14 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ