އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް، ސ. ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޮލެންޓިއަރުންގެ ފުރުޞަތު

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ މަސައްކަތުގައި ވޮލެންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން، ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ވޮލަންޓިއަރުންގެ ގެގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ޝައުޤްވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ސީވީ އާއި އެކު އެކަމަށް އެދި މިހޮސްޕިޓަލަށް ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިހޮސްޕިޓަލުގެ އީމެއިލް [email protected] ނުވަތަ [email protected] އަށް ފޮނުވާ ސިޓީ އަދި ސިވީ ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން [email protected]  އަށް އީމެއިލް ނުވަތަ ފޯން 6885046 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

14 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ