މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތ.މަޑިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކައްކާ ކާންދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި ކައްކާ ކާންދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓް އެވާރޑް ކުރުން

 

އިޢުލާން

 ޕްރޮޖެކްޓް ނަމްބަރު:  PC-171/2020/W-L122

                              ތ.މަޑިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކައްކާ ކާންދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި މި ސަރވިސްގެ 171-I2(b)/IUL/2020/089 ނަމްބަރު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑް ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން ‘'''ބިނާ ޕޮއިންޓް'' ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލާއި އެއްގޮތަށް އެފަރާތާއި މި ޕްރޮޖެކްޓް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިސަރވިސްގެ ނަމްބަރު  BC-171-/2020/145 ބިޑް ކޮމެޓީ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ 

                               14 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

14 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ