ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އިމްތިޙާނު ހަދާ ސެންޓަރު ހުރި ރަށް ނޫން އެހެން ރަށް ރަށުގައި ތިބި ކެންޑިޑޭޓުން އިމްތިޙާނު ހަދާ ސެންޓަރު ހުރި ރަށްރަށަށް ދިއުމާ ބެހޭ

    

ނަންބަރު: IUL)120/1/2020/42) 

 

އިޢުލާން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އިމްތިޙާނު ހަދާ ސެންޓަރު ހުރި ރަށް ނޫން އެހެން ރަށް ރަށުގައި ތިބި ކެންޑިޑޭޓުން އިމްތިޙާނު ހަދާ ސެންޓަރު ހުރި ރަށްރަށަށް ދިއުމާ ބެހޭ

 

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އިމްތިޙާނު ހަދާ ސެންޓަރު ހުރި ރަށް ނޫން އެހެން ރަށްރަށުގައި ތިބި ދަރިވަރުން، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު/ނޮވެމްބަރު މަހުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައިއޭއެލް އެޑެކްސެލް އޭލެވެލް އިމްތިޙާނު ހެދުމަށްޓަކައި، އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ބައިވެރިވެފައިވާ އިމްތިޙާނު ސެންޓަރު ހުރި ރަށަކަށް މި ހިނގާ ސެޕްޓެންބަރު 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ދިއުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ.  

 

26 މުޙައްރަމް    1442

14 ސެޕްޓެންބަރު  2020

 

 

 

 

14 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ