ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

                   ނ.މާފަރު ސިއްހީމަރުކަޒުގައި ކުރަންވެފައިހުރި ބައެއްމަރާމާތު މާފަރު ސިއްހީމަރުކަޒުން ދެއްވާ މައުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                   ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 17 ސެޕްޓޭމްބަރ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11.00 އަށް މާފަރު ސިއްހީމަރުކަޒަށް ހާޟިރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 24 ސެޕްޓޭމްބަރ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11.00 އަށް މާފަރު ސިއްހީމަރުކަޒަށްހާޟިރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                 މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ހާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކުންނާއި،ގަޑިޖެހިގެން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެއަންދާސީހިސާބު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

                ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާން ކުރީމެވެ، 

13 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ