މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލިސްޓާއި ގުޅޭ

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

        މާލެ،  ދިވެހިރާއްޖެ

 

                      

އިޢުލާން

           

 

                  2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރ  މަހުގެ އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލިސްޓް، މިހާރު ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ވެބްސައިޓް (www.health.gov.mv ) އަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފަކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާނު ކުރަމެވެ.

 

 

                                       22 މުހައްރަމް   1442 ޚ 

          

10 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ