މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ.މާފަރު ކަސްޓަމްސް އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމައް ގެއެއް ކުއްޔަން ހިފުމާބެހޭ

އިޢުލާން

 

 

ނ.މާފަރު ކަސްޓަމްސް އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމައް ގެއެއް ކުއްޔަން ހިފަން ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު (IUL)14-PR/1/2020/10 (11 މާރިޗު 2020 ) އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީ، އެއިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

ވީމާ،  މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 27 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ނ.މާފަރު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު 3334113  / 3334103 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

22 މުޙައްރަމް   1442

10 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 

10 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ