އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

ނަންބަރު: IUL)38-CA/38/2020/23)

އިޢުލާން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު IUL)38-AA/38/2020/5) އިޢުލާނުން ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓު ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ، އެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު

އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ޢާއިޝަތު އާދަމް، މޫނިމާގެ / އދ. ކުނބުރުދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މޫނިމާގެ / އދ. ކުނބުރުދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

 ފ. ފީއަލީ ކައުންސިލްގެމެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 10

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  އަޙްމަދު  ޢަލީ، ޑައިމަންޑްވިލާ / ފ. ފީއަލި؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޑައިމަންޑްވިލާ / ފ. ފީއަލި

 

 ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެއަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  އަމާން ޢަލީ، އިރުދޭމާގެ / ގދ. ވާދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އިރުދޭމާގެ / ގދ. ވާދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

09 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ