މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮގްރާމް މެނޭޖަރ (ސޭފް މަދަރހުޑް އެންްޑް ރީޕްރޮޑަކްޓިވް ހެލްތު)

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 

ވޯލްޑް ހެލްތް އޮރގަނައިޒޭޝަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮފީހަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއެވެ.

މަޤާމު: ޕްރޮގްރާމް މެނޭޖަރ (ސޭފް މަދަރހުޑް އެންޑް ރީޕްރޮޑަކްޓިވް ހެލްތު)

ސުންގަޑި: އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ގެ 14:00 އެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

މި ވަޒީފާއާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ވޯލްޑް ހެލްތު އޮރގަނައިޒޭޝަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް (ތިރީގައިވާ ލިންކް) ގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ލިންކް: http://www.un.org.mv/vacancies/2020/

09 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ