މަގޫދޫ ސްކޫލް/ނ.މަގޫދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ.މަގޫދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހަށްޓަދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

 

ނ.މަގޫދޫ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހަށްޓަދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

 

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް ނ.މަގޫދޫ  ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު

ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު މި ސްކޫލަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

17 ސެޕްޓެންބަރ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  ހެނދުނު 10:00

22 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 1:00

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފު ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6560577 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

 

8 ސެޕްޓެންބަރ 2019

08 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ