ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުއެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދުގައިވާ ރުއްގަހާއިގުޅޭ

ވަންދޫ ޕްރީސްކޫލުގެ ދެކުނުން ފުއްޓަރުމަގާއިދެމެދުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު އެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބިމުގައިވާ ރުއްގަހުގެ ވެރީންގެ ތެރެއިން މިތަކެތި އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ގެންދިއުމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްކުން މި ރުއްގަސް 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލައް ނަގައި ބިންސާފުކުރުމަށް މައުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

               މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމްބަރު 7980047 ފޯނާގުޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

08 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ