ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއްގަމު ދަތުރުތަކާއި ބެހޭ

އެއްގަމު ދަތުރުތަކާއި ބެހޭ

                ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް19 ރާއްޖޭގައިވެސް ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ މިދަނޑިވަޅުގައި، މާލެއިންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ އުޅަނދު ފަހަރުން ދަތުރުކުރާ މީހުންނާއި އެމީހުންގެ ލަގެޖް އުފުލަންވާނީ މަތިބަންދު ނުކުރާ ވެހިކަލްތަކުގައެވެ. ކާރު، ވޭން، ބަސްފަދަ އެކުގައި ބަންދުވެފައިވާ ވެހިކަލް ތަކުގައާއި ސައިކަލްގައި މާލެއިންނާއި ރާއްޖޭންބޭރުން އަންނަމީހުން ހިމަނައިގެން ދެމީހުން އަރައިގެން ދަތުރުކުރުން މިވަގުތަށް ހުއްޓާލެވިފައި ވާކަމަށާއި، އެފަދަ އުޅަނދު ދުއްވާ ފަރާތްތަކުންވެސް މިކަމަށް ސަމާލުކަމަށް އަންގާ މިގޮތާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާއި މެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ވަގުތުން އަޅަމުން ގެންދާނެ ކަމުގައި ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

08 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ