ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސަރުކާރުން ގދ. ތިނަދޫގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 120 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން ޢިޢުލާން ނުކޮށް ބާކީހުރި 15 ފްލެޓު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާންގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

އިޢުލާން

ސަރުކާރުން ގދ. ތިނަދޫގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 120 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން ޢިޢުލާން ނުކޮށް ބާކީހުރި 15 ފްލެޓު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާންގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

 

 

 

 

 

     

                 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރ (IUL)415/415/2020/111 (18 އޮގަސްޓް 2020) އިޢުލާނުން ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ގދ.ތިނަދޫގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 120 ފުލެޓުގެ ތެރެއިން އިޢުލާންނުކޮށް ބާކީ ހުރި 15 ފްލެޓަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަޖައްސާފައިވީ ނަމަވެސް ފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު މިހާރު ވަނީ އިތުރު ކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ،  މި ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން ގދ . ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                      މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. 

07 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ