މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގދ.ގައްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގުމަށް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޕްރޮޖެކްޓް އެވާރޑް ކުރުމާއި ގުޅޭ

   

އިޢުލާން

 ޕްރޮޖެކްޓް ނަމްބަރު:   PC-171/2020/W-L012

 

                               ގދ.ގައްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގުމަށްޓަކައި އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެގެން މި ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ކުރި 171-I2(b)/IUL/2020/100 ނަމްބަރު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑް ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން ޟަމްރަަތު ޖައުފަރު (ދ.ރ.އ.ކ.ނަމްބަރ A095150) ހުށަހަޅާފައިވާ ''ކައިރުގެ ދެކުނުބައި'' އިމާރާތާއި ގޯތި ހިމެނޭގޮތަށް، މީލާދީން 05 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް އަށް ކުއްޔަށް ހިދުމަށް މިސަރވިސްގެ ނަމްބަރު BC-171-/2020/141  ބިޑް ކޮމެޓީ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ 

                               07 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

07 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ