ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބަދަރުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާއި ބެހޭ

      ރަށުގެ ބަނދަރުގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި 06 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ނަގާ ނިންމުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

      ބަނދަރުގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި މި މުއްދަތުގައި ނުނަގާފިނަމަ އެތަކެއްޗަކީ ވެރިޔަކު ނުވި ތަކެތި ކަމުގައި ބަލާ ކައުންސިލުން އެތަކެތި ނައްތާލެވޭނެއެވެ.  ވެރިޔަކު ނޭގޭ ތަކެތީގައި ކައުނސިލްގެ ފަރާތުން "ވެރިޔަކު ނޭގޭ" މިހެން ލިޔެ ބޯޑް ހަރުކޮށްފައި ހުންނާނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި ތަކެތި ނެގުމަށް ދަތިވާނަމަ މި އިދާރާއަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

      މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

03 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ