މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަލްޓްރާ ހައިކޯ މެގްނެޓިކް ކާޑް

 

 ނަންބަރު:63 (IUL)202-A/1/2020/

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 މިއޮތޯރިޓީއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

  • ހައިކޯ މެގްނެޓިކް ސްޓްރިޕް ކާޑް

    ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކެވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 10 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހު 10:00 އަށް މިއޮތޯރިޓީ (މ. ޗަނބޭލީ ވިލާ) އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށެހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިއިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  ކަރުދާސް މިއިޢުލާނާއިއެކު ގެޒެޓުގައި އެއްކަރުދާސް ކޮށްފައިވާނެއެވެ.

                އަދި ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ގަޑިޔަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

14 މުޙައްރަމް 1441

                              02 ސެޕްޓެމްބަރު 2020   

03 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ