ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަށާފާރު މަރާމާތުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ކުރެވުނު އިއުލާން ބާތިލުކުރިކަން

މިހޮސްޕިޓަލުގެ ވަށާފާރުން ވެއްޓިފައިވާ ބައި އަމިއްލަތަކެތީގައި ރާނާ އެފާރުމަރާމާތުކޮށް ދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިހޮސްޕިޓަލުންކުރެވިފައިވާ ނަންބަރު: (IUL)NAH/NAH/2020/3 (09 މާރިޗް 2020 ) އިއުލާނާގުޅިގެން ލިބިފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގައިވާ އަގުތަކަށް އެމަސައްކަތް ކުރެވެން ނެތުމާއެކު އެއިއުލާން ވަނީ ބާތިލުކުރެވިފައެވެ.

                ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާން ކުރީމެވެ.  

01 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ