ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުމާބެހޭ

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                                   

                ނިލަންދޫ

               ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

                                                     ނަންބަރ: IUL)GS-37-B/GS-37/2020/19)   

އިޢްލާން

ނީލަންކިޔުމާއިބެހޭ

މިމަރުކަޒުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތިރީގައިއެވާ ލިސްޓްގައިވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔުން 2020 ސެޕްޓެމްބަރ 10 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެނދުރުފަހު 14:30 ގައި މި މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ސެޕްޓެމްބަރ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:30އަށް މި މަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން ނީލަމުގައި ތަކެތި ނެންގެވުމަށްފަހު 2020 ސެޕްޓެމްބަރ 13 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ފައިސާދައްކައި އަދި 72 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ނީލަމުންނެގި ތަކެތި ގެންދިއުން އެދެމެވެ. ފައިސާ ނުދައްކާ ތަކެއްޗާއި މި މުއްދަތުގައި ނުގެންގޮސް ހުންނަތަކެތީގެ ނީލަން ބާޠިލްކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ޢަދަދު

ބާވަތް

ޢަދަދު

ބާވަތް

މުދަލުގެ ޙާލަތު

03

ދަގަނޑު ކަބަޑު (9 ވަތްގަނޑުގެ)

02

ފައިލިންގ ކެބިނެޓް

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

01

ލަކުޑި ކަބަޑު

01

މޭޒު ކުޑަ

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

03

ޕްރިންޓަރ HP

01

ފޮޓޯކޮޕީމެޝިން ކެނޮން IR1024

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

01

ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ޓޮޝިބާ

05

ކޮމްޕިއުޓަރ ގޮނޑި (އަޅިކުލަ)

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

03

ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި (ކުޑަ)

02

އެކްސްޓެންޝަން ކޯޑް

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

01

ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި (ހުދު)

13

ޓީޗަރސް މޭޒު

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

01

ބޮޑުމޭޒު

01

ކަބަޑު (03 ވަތްގަނޑުގެ)

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

01

ބޯޑު (ކުޑަ / ޕްރީސްކޫލް)

01

ރެކް

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

01

ކަބަޑު (ނުރާވާ)

07

އެލްބޯ

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

01

ފޮށިގަނޑު (ރާވާ އެއްޗިހި)

01

ތަބައް

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

02

ގަޑި (ކްއާޓްޒް)

01

މޭޒު އަޅިކުލަ (ރޫޅާލާފައި)

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

 

ވަތްގަނޑު ތަކެއް

 

ތަށިމުށި

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

 

ފިލައި (އެކިވަރުގެ)

04

ފަންކާ

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

02

ކޫލަރ (ކުޑަ)

01

ކޭސިންގ ފަތިތަކެއް

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

01

އޭސީ (އިންޑޯ+ އައުޓްޑޯ)

01

ކުޅޭއެތި (ޕްރީސްކޫލް)

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

 

ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި

 

ބިއްލޫރި

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

03

ދޮރުފަތް

01

ލަކުޑި މީޓަރ

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

01

އަތުކީސް

02

ބަރޯ ފުރޮޅު

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

01

ވައިޓްބޯޑު (ކުޑަ)

01

ނޯޓިސްބޯޑު

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

01

އަލަމާރި

02

ކަބަޑު

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

05

ހޫލާހޫޕް

07

ފިންސް

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

01

ޑެސްކް ފަޅިޑެސްކް (ޕްރީސްކޫލް)

02

ބްރީފްކޭސް

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

01

ޓޫލްބޮކްސް

01

ކައުންޓަރ

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

18

ފަންކާ ޑިމަރ

01

ފާހާނާ ތަށި

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

05

ގަނޑު ތިނބި ޓިނު

01

ދޮރާއި ދޮރުފަތް

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

03

ޖޯޑު ގޭޓް

02

އިސްތިރި

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

01

މައިކް ސްޓޭންޑް

08

ކީބޯޑު

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

07

މޮނީޓަރ

02

މަލްޓިފަންކްޝަން ޕްރިންޓަރ

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

01

ފޮށިގަނޑު (އެކިސާމާނު)

 

ވައިތަންޑު

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

02

ރޭޑިއޯ

02

ޑިޖިޓަލްގަޑި

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

02

ސީލިންގ މައުންޓްހޮޅި

05

ޕްރޮޖެކްޓަރ

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

01

ސްކޭނަރ

07

ސީޕީޔޫ

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

01

މިކްސަރ

06

މައުސް

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

01

ކައްޓާ

43

ނެޓްވޯރކް ސްވިޗް

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

01

ކެމެރާ

01

ފޮށި އެމްސީބީ (11 އެތީގެ)

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

07

ދިދަދަނޑި ގޮބު

9

ނެޓްވޯރކް ޖެކް

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

05

ސްޓާޓަރ

01

ޕަކެޓް ދޮރުފޮތި ފުރޮޅު

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

03

ޕެލެޓް

01

ފޮށިގަނޑު ކުޅޭސާމާނު

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

03

ބަރޯ

01

ފްލިޕްޗާޓް ސްޓޭންޑް (ލަކުޑި)

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

01

ލެމިނޭޓިންމެޝިން

01

ދަގަނޑު ވިރުވާ ބަޑި

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

01

އިމަރޖެންސީ ލައިޓް

01

ލެޕްޓޮޕް

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

01

ޕޯޑިއަމް

02

ބެކަޕް

ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ބާވެހަލާކުވެފައި

 

 

 

 

 

01 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ