މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުން

 

އިޢުލާނު

މި ކޮމިޝަނުން ސަރވަރ ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު :(IUL)427-OPR/1/2020/11  

    (19 އޮގަސްޓް 2020) އިޢުލާން ވަނީ ބާތިލްކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިކަން މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

11  ޛުލްޙިއްޖާ    1441

30  އޮގަސްޓް    2020 

 

30 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ