މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސްއާއި ރޯސްވެއަރ ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ބެހޭ

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސްއާއި ރޯސްވެއަރ ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ ނަންބަރު 14-PR/AGR/2020/06 (09 ޖުލައި 2020) އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 22 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފައިވާތީ، އެކަން އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

29 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ