މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރީން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ކެންސަލް ކުރުން

މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ވެޓްނަރީ ސާރވިސްގައި ހިދުމަށް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ބޭސް ގަނެ ވިލިމާލެ ވެޓްނަރީ ސާވިސް އަށް މިތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު:   IUL) 30-A1/30/2020/65) އިއުލާނާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގައިވާ އަގުތައް މިކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން އެ އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. 

27 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ