މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލް ހުޅުވަންދެން ބްރިޖްމަތީގައި މުދާ އުފުލުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

 

          

މިއޮތޯރިޓީ އިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)202-L/1/2019/60 (16 ޖުލައި 2019 ) އިޢުލާނާއި ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

23 އޮގަސްޓް 2020 އިން ފެށިގެން ސްކޫލުތަށް ހުޅުވަންދެން ބުރިޖުމަތީން ފަތިހު 05:00 ން ރޭގަނޑު 08:00 އާދެމެދު މުދާ އުފުލާ ހުރިހާ ގިންތިއެއްގެ އުޅަނދުގައި، މުދާ އުފުލުމުގެ ހުއްދަ މިއޮތޯރިޓީން ދީފައިވާތީ، މިވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

4  A  1442

 

23   އޮގަސްޓް 2020

 

 

23 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ