މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޓެލްކޯއިން މާލެއާއި ހުޅުމާލެއާއި ދެމެދު ކަރަންޓު މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ބްރިޖުގެ ލޭނު ބަންދުކުރުމާއި ބެހޭ

އިޢުލާން

 

          

ސްޓެލްކޯއިން މާލެއާ ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ކަރަންޓް ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި 21 އޮގަސްޓް 2020 އިން ފެށިގެން 04 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގެނިޔަލަށް މާލެއިން ބުރިޖުގެ ފަށާ ހިސާބުގެ ކަނާތު ލޭން ބަންދުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

4  A  1442

 

23   އޮގަސްޓް 2020

 

 

 

 

23 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ