ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތްތައް ހޯދުމަށް

                    ކުނި މެނޭޖް ކުރާ މަރުކަޒު ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ( 1 ން 22 އަށް ކަޅުކުލައިގެ ސްޕްރޭއިން ނަމްބަރުޖަހާފައިވާ ) 22 ރުކުގެ ވެރިފަރާތްތައް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

                 ވީމާ، މި ރުއްތަކުގެ ވެރިފަރާތުން 09 ސެޕްޓެންބަރ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދު ކުރުމުގެ ކުރިން ރުކުގައި ޖަހާފައިވާ ނަމްބަރު އެނގޭގޮތަށް ލިއުމަކުން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.  އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވެރިފަރާތެއް ނުވާ ރުއްގަހަކީ ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސްކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.    

                  މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

23 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ