އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
20 މީހުންގެ ޖާގައިގެ 4 ކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް

މިކުންފުނީގެ ބޭނުމަށް 20 މީހުންގެ ޖާގައިގެ4  ކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމަންޓެއް (1200އަކަ ފޫޓަށް ވުރެ ކުޑަ ނޫން) ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުން ވެއެވެ.

ވީމާ، ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޝަޢުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 25 އޮގަސްޓް 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 17:00 ގެކުރިން މި ކުންފުނީގެ[email protected]   އަށް އީމެއިލް ފޮނުއްވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި މިކަމާގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާ ޕްރޮޕޯސަލް 27 އޮގަސްޓް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 17:00 ގެ ކުރިން މިކުންފުނީގެ[email protected]އަށް އީމެއިލްް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

އަގު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް އަގެއް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށް ޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

 

20 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ