މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ގަވައިދަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް

       ނަންބަރު:    (IUL)202-M/1/2020/ 

 

 

އިޢުލާން

                  ޤާނޫނު ނަންބަރ 78/69 ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު އަށް 1 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 17 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ލޯކަލް އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސާ ބެހޭ ގަވާއިދު" އަށް  އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް މި އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް www.transport.gov.mv ގައި ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.           

                  ވީމާ، 2020 ސެޕްޓެމްބަރ01  ގެކުރިން މިއޮތޯރިޓީގެ އީމެއިލް އެޑްރަހަށް [email protected]  ހިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

                  28 ޛުލްހައްޖާ 1441

                  18 އޮގަސްޓް 2020   

 

 

 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

18 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ