މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
SAARC Agriculture PhD Scholarship Programme - 2020 (deadline extended)

SAARC Agriculture PhD Scholarship Programme - 2020

(deadline extended)

 

މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު: (IUL)475-Schol/475/2020/121 (13 އޮގަސްޓް 2020) އިޢުލާނަށް ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

     

ސާކް އެގްރިކަލްޗަރ ޕީއެޗްޑީ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2020 އަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިފައިވާކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތުން އަންގަވާފައިވާތީ، ޙަވާލާދީފައިވާ އިޢުލާންގެ ސުންގަޑި 03 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ އިތުރު ކުރެވިފައެވެ.

 

17 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ