ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ: މި އިދާރާގެ 13 ބުރީގެ އައު އިމާރާތު ސައިނޭޖް މަސައްކަތް (ނަންބޯޑު، ލޯގޯ، ދިދަ އަދި ދިދަ ދަނޑި ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް) މި އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ޑިޒައިންކޮށް ލޭއައުޓު ހެދުމާއި، ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ސަޕްލައިކޮށް ދިނުމާއި، އަދި އެތަކެތި ހަރުކޮށް ދިމުނުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ: މި އިދާރާގެ 13 ބުރީގެ އައު އިމާރާތު ސައިނޭޖް މަސައްކަތް (ނަންބޯޑު، ލޯގޯ، ދިދަ އަދި ދިދަ ދަނޑި ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް) މި އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ޑިޒައިންކޮށް ލޭއައުޓު ހެދުމާއި، ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ސަޕްލައިކޮށް ދިނުމާއި، އަދި އެތަކެތި ހަރުކޮށް ދިމުނުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މަތީގައި ދެންނެވުނު މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިއިދާރާއިން ކުރި 11 / 2020 / އައި.ޔޫ / ޓީ - 57 ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނުވާތީ، އެ ޢިއުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

18 އޯގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

އީމެއިލް: [email protected] 

 

އީމެއިލް ގައި ހިމަނަންޖެހޭ މައުލޫމާތު:

އިޢުލާން ނަންބަރު:  13 / 2020 / އައި.ޔޫ / ޓީ - 57

ކުންފުނި/ ވިޔަފާރީގެ ނަން:

ގުޅޭނެ ފަރާތެއްގެ ނަމާއި ފޯނު ނަންބަރު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން:

ތަން:    ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

ތާރީޚް:   22 އޯގަސްޓް  2020 (ހޮނިހިރު)

ގަޑި:    11:00

ޕްރީބިޑް މީޓީންގ އާއި ސައިޓް ސާރވޭ:

ތަން:    ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

ތާރީޚް:   27 އޯގަސްޓް  2020 (ބުރާސްފަތި)

ގަޑި:    11:00

 

ނޯޓް: ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށް އަދި ޕްރީބިޑް މީޓިންގ އަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ. ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ދުވަސް އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ސަރުކާރުން ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ  މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަޑީގައެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުން:

 

 

ބީލަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާހާއި، ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (އެނެކްސް 5)، ސްޕެސިފިކޭޝަން (އެނެކްސް 6) އަދި ކުރެހުންތައް (އެނެކްސް 7) މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާނެއެވެ.

13 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ