ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހުޅުމާލެ ގުދަނުގައި ހުރި 10 ލަކުޑި ހަރުގަނޑު، ހުޅުމާލެއިންގެނެސް ތީމުގެ އިމާރާތުގައި ހުންނަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފައިލް ބެހެއްޓުމަށް ސެކަންޑް ފޯލްރގައި ހަދާފައިވާ ގުދަނަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ

 

މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހުޅުމާލެ ގުދަނުގައި ހުރި  10 ލަކުޑި  ހަރުގަނޑު، ހުޅުމާލެއިންގެނެސް ތީމުގެ އިމާރާތުގައި ހުންނަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފައިލް ބެހެއްޓުމަށް ސެކަންޑް ފޯލްރގައި ހަދާފައިވާ ގުދަނަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ

 

މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހުޅުމާލެ ގުދަނުގައި ހުރި  10 ލަކުޑި  ހަރުގަނޑު، ހުޅުމާލެއިންގެނެސް ތީމުގެ އިމާރާތުގައި ހުންނަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފައިލް ބެހެއްޓުމަށް ސެކަންޑް ފޯލްރގައި ހަދާފައިވާ ގުދަނަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

 

މި ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓް އަދި އެނެކްސް-1 މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް www.judiciary.gov.mv  ގެ ނޯޓިސްބޯޑުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސްބޯޑުގެ ކުދިމަރާމާތާއި އަދި އެހެނިހެން ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ބައިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ލިންކް: https://bit.ly/3fSDvbq

މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެއިލް އެޑްރެސް [email protected] ނުވަތަ ފޯން 7716160 އަށް 2020 އޯގަސްޓް  13 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން  އެދެމެވެ.

ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 އޯގަސްޓް 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް ކޯޓޭޝަން މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

11 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ