މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
APC InRow RD ކޫލިންގ ސިސްޓަމެއް ގަތުން

ޕްރޮޖެކްޓް ނަމްބަރު:PC-171/2020/W-L052                އިއުލާން ނަމްބަރު:171-I2(b)/IUL/2020/92      

                              އިޢުލާން

                މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 171-I2(b)/IUL/2020/040 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މި ސަރވިސްގެ ސާވަރ ރޫމަށް ބޭނުންވާ APC InRow RD ކޫލިންގ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދިނުމަށް ރޯޒްވެއަރ ކޯޕަރޭޝަން ޕަރައިވެޓް ލިމިޓެޑްްއާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިސަރވިސްގެ ނަމްބަރު BC-171-/2020/062 ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

10 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ