މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުން އެކަހެރި ކުރުމަށްޓަކައި ގެސްޓް ހައުސް ކުއްޔަށް ނެގުން

ޕްރޮޖެކްޓް ނަމްބަރު:PC-171/2020/W-L124                          އިއުލާން ނަމްބަރު:171-I2(b)/IUL/2020/          

                                   އިޢުލާން

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ބޭތިއްބުމަށްޓަކައި ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅާފައިވާ މާބްލް ހޮޓެލްއަށް މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 10.26 ގެ (ހ) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާ އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް މި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިސަރވިސްގެ ނަމްބަރު BC-171-/2020/119 ބިޑް ކޮމެޓީ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.   

10 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ