ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަށާފާރުގައި ކުލަލުމާއި ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރުން

މި އިޢުލާން އާއިއެކު އާންމުކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އެއްގޮތަށް، ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަށާފާރުގައި ކުލަލުމާއި އަދި ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބައްލަވައިގެން މިކައުންސިލަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 2020 އޮގަސްޓް 17 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:15 ގައި މިކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ.

                   މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

09 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ