ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ލީގަލް މަޤާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރުން ފެށިގެން މަތީ މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުތުތައް އިސްލާޙް ކުރުމާގުޅޭ

 

                                                       ނަންބަރު: 198A/2020/101

                                                                 

                         

                          އިޢުލާން

 

     ޝަރުޢީދާއިރާގެ ލީގަލް މަޤާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް އިޞްލާޙް ގެނެސް މި އިޢުލާނާއެކު އާންމުކުރީމެވެ.

 

 

 

 

09 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ