މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
04 އޮގަސްޓް 2020 ން ފެށިގެން ސްކޫލް ހުޅުވެންދެން މުދާ އުފުލުމާއި ގުޅޭ

މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި 11:30 އިން 13:30 އަށް 350 ކިލޯއިން ފެށިގެންމަތީގެ އެއްވެސް އުޅަނދެއްގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކޮށްފައިވާ މި އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު (IUL)202-L/2019/60 (16 ޖުލައި 2019) އިޢުލާނާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

04 އޮގަސްޓް 2020 އިން ފެށިގެން ސުކޫލުތައް ހުޅުވެންދެން ހުރިހާ ގަޑިތަކެއްގައިވެސް، މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރު ބަރުކޮށްގެން މާލެ ތެރޭގައި މުދާ އުފުލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް މި އޮތޯރިޓީން ނިންމާފައިވާ ވާހަކަ އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

04 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ