ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ދެލި، ޓޯނަރ އަދި ޑްރަމް ހޯދުމާ ގުޅޭ

މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 198-F/2020/94 (16 ޖުލައި 2020) އިޢުލާނާއި ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން 04 އޮގަސްޓް 2020 އިން 06 އޮގަސްޓް 2020 އަށް އޮފީސްތައް ބަންދުވުމާއި ގުޅިގެން ދެންނެވުނު އިޢުލާނުގެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް 09 އޮގަސްޓް 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ބަދަލުވެފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ވީމާ، އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

14 ޛުލްޙައްޖު 1441

04 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ