މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރ.އަލިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގާނެ އިމާރާތެއް ހޯދުން

ޕްރޮޖެކްޓް ނަމްބަރު:PC-171/2020/W-L104                        އިއުލާން ނަމްބަރު:171-I2(b)/IUL/2020/087      

                                   އިޢުލާން

 

  މިސަރވިސްގެ ރ.އަލިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ދޭނެ  ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި މިސަރވިސްގެ ނަމްބަރު 171-I2(b)/IUL/2020/080 ޢިއުލާނާއި ގުޅިގެން ބީލަން ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް 2020 އޮގަސްޓް 05 ވަނަ ދުވަހުގެ 16:00 އިން 10 އޮގަސްޓް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަަހުގެ 16:00 އަށް ވަނީ ފަސްކުރެވިފައެވެ. އަދި ބީލަން  ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް 2020 އޮގަސްޓް 12 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 އިން 17 އޮގަސްޓް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަަހުގެ 11:30 އަށް ވަނީ ފަސްކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

04 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ