ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން:

               އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ޖުލައިމަހު ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން 2020 ޖުލައި 30 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:30 ގައި ހޯރަފުށީ އޯކިޑުވިލާގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދެއްވުމަށް ބޭނުންވާތީ ހޯރަފުށީ އެއްމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދި ދައުވަތު އަރުވަމެވެ.

 

               ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

               02   ޛުލްހިއްޖާ 1441

 

 

23 ޖުލައި 2020
ހޯދާ