ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ހޯދުމާ ގުޅޭ

ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ހޯދުމާ ގުޅޭ

މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

#

ތަކެތި

އަދަދު

01

Cello Tape Clear 18mm*80mm

25 ރޯލް

02

Double Tape white 1"

30 ރޯލް

03

Scissor 6”/174mm

20 ކަތުރު

04

A4 size Box file 3"

60 ފައިލް

05

A4 size Box file 2"

60 ފައިލް

06

Clip Board A4 size

15 ކްލިޕް ބޯޑް

07

Cutter 9 mm

10 ކަޓަރު

08

Cutter blade 9mm box

10 ކަޓަރު  ތިލަ

 

މި ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓް މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް www.judiciary.gov.mv ގެ ނޯޓިސްބޯޑުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސްބޯޑުގެ ކުދިމަރާމާތާއި އަދި އެހެނިހެން ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ބައިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް 2020 އޮގަސްޓް 04  ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މެއިލް ކުރުން  އެދެމެވެ.

މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 އޮގަސްޓް 06  ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް ކޯޓޭޝަން މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

22 ޖުލައި 2020

22 ޖުލައި 2020
ހޯދާ