ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭ

                                             ނަމްބަރ: IUL)254/254/2020/26)

އިޢުލާން

 

މިރަށުގައި ހެދިފައިވާ ބަނދަރަކީ  އުޅަދު ދުއްވާފަރާތް ތަކާއި ،އުޅަދުގެ ވެރިފަރާތް ތަކާއި ، އާންމު ފަރާތް ތަކުގެ ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއްގައި އަރާފޭބުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ބަނދަރެކެވެ. ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމަށް އުޞޫލްތަކެއް އެކުލަވާލެވި ބަނދަރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތް ތަކުން އެއުޞޫލަށް ޢަމަލު ކުރުން ލާޒިމްކުރެއެވެ.

ވީމާ ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ޢާމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

1-     ބަނދަރު ބޭނުން ކުރާ އުޅަނދު ފަހަރަކީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިހުރި އުޅަދު ފަހަރު ކުމުގައިވުން:

2-     ބަނދަރުގެ ދެކުނުފަރާތު ވާޓަރު ހުރަސްވާގޮތަށް އުޅަނދު ފަހަރު އަޅާފައި ބެހެއްޓުން

3-     ދެ ސިޑީގެ ކޮންމެފަރާތަކައް 10 ފޫޓަށް ވުރެ ކައިރީގައި އުޅަނދު ފަހަރު އަޅާފައި ނުބޭވުން

4-     އުޅަނދުން މީހުންބޭލުމަށްފަހު ސިޑިކައިރީގައި އުޅަދު އަޅާފައި ނުބޭއްވުން

5-     ރަށާގުޅިފައިވާ ވާޓަރާއި ބަނދަރުގެ އުތުރު ވާޓަރުގައި ދާއިމީކޮށް އުޅަނދު ފަހަރު އަޅާފައި ނުބޭވުން

22 ޖުލައި 2020
ހޯދާ