ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ: މި އިދާރާގެ 13 ބުރީގެ އައު އިމާރާތު ސައިނޭޖް މަސައްކަތް ( ނަންބޯޑު، ލޯގޯ، ދިދަ އަދި ދިދަ ދަނޑި ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް)، މި އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ޑިޒައިންކޮށް ލޭއައުޓު ހެދުމާއި، ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ސަޕްލައިކޮށް ދިނުމާއި، އަދި އެތަކެތި ހަރުކޮށް ދިމުނުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

         މި އިދާރާގެ 13 ބުރީގެ އައު އިމާރާތު ސައިނޭޖް މަސައްކަތް ( ނަންބޯޑު، ލޯގޯ، ދިދަ އަދި ދިދަ ދަނޑި ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް)، މި އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ޑިޒައިންކޮށް ލޭއައުޓު ހެދުމާއި، ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ސަޕްލައިކޮށް ދިނުމާއި، އަދި އެތަކެތި ހަރުކޮށް ދިމުނުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

        ވީމާ މި މަސައްކަތް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ވާ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުމުގެ މަތިން މި މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން (04 އޯގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް، މި އިދާރާގެ އީމެއިލް، [email protected] އަށް ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ފޮނުއްވުން:

ޝައުޤްވެރިކަން ފާޅުކުރާ މަސައްކަތުގެ އިޢުލާން ނަންބަރު:  11 / 2020 / އައި.ޔޫ / ޓީ - 57

ކުންފުނި/ ވިޔަފާރީގެ ނަން:

ގުޅޭނެ ފަރާތެއްގެ ނަމާއި ފޯނު ނަންބަރު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

ޝައުޤްވެރިކަން ފާޅުކުރި ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 05 އޯގަސްޓްގެ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ފޮނުވޭނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ފޮނުވުން

08 އޯގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ  11:00 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި އޮންނާނެއެވެ.

ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 

ތަން: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި: 13 އޯގަސްޓް  2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00

ނޯޓް: ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށް އަދި މައުލޫމާތު ސެޝަންއަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ. ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރީޚަކީ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ސަރުކާރުން ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ  މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަޑީގައެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވަންވީ ތަނާއި ސުންގަޑި

 

21 ޖުލައި 2020
ހޯދާ