ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ހުސްވެފައިވާ 4 މެންބަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

އިޢުލާން

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ހުސްވެފައިވާ 4 މެންބަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

            ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  45 / 2020 / އައި.ޔޫ / އެފް - 57  (14 ޖުލައި 2020) އިޢުލާނުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހުސްވެފައިވާ 4 މެންބަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުން 6 އޮގަސްޓް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފީމެވެ.

            ވީމާ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންވާ ފަރާތްތަކުން  6 އޮގަސްޓް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  14:00 ގެ ކުރިން، އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށްއެދޭ ފޯމާއި، އިޤްރާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

21 ޖުލައި 2020
ހޯދާ