ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ފިޓްނެސް ސެންޓަރ އެއް ހިންގުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން

އިޢުލާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ފިޓްނެސް ސެންޓަރ އެއް ހިންގުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން

 

             ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ 13 ބުރި ޢިމާރާތުގެ 12 ވަނަ ފްލޯގައި ފިޓްނެސް ސެންޓަރއެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށްހިފަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

             މި ކަމާގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 05 އޮގަސްޓް 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައެވެ. އަދި އެ ބައްދަލުވުމުގައި ދެވޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 16 އޮގަސްޓް 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭނެއެވެ.

21 ޖުލައި 2020
ހޯދާ