އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

ނަންބަރު: IUL)38-CA/38/2020/15)

އިޢުލާން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު (މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު IUL)38-AA/38/2020/5) އިޢުލާނުން) ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ 6 ކެންޑިޑޭޓުން ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ، އެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު

 މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  މުޙައްމަދު އަޝްފާޤް، މއ. މޯނިންގވިޔު / މާލެ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. މޯނިންގވިޔު / މާލެ

 

 ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ޒައިނާ ޢަބްދުﷲ، އިވްނިންގވިލާ / ކ. ތުލުސްދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އިވްނިންގވިލާ / ކ. ތުލުސްދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

 ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ޢަބްދުﷲ ފާއިޒް، އޯކިޑުމާގެ / ށ. ފޭދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އޯކިޑުމާގެ / ށ. ފޭދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ހއ. އުލިގަމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، ޝަޒްނާ މުޙައްމަދު، އުރާމާގެ، ހއ. އުލިގަން؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އުރާމާގެ، ހއ. އުލިގަން

އަމިއްލަގޮތުން

ރ.ރަސްގެތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޢާއިޝަތު ޝެރީން، ލޫނާ، ރ. ރަސްގެތީމު؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ

  

ނ. މަގޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، އާމިނަތު ޝީރީނާ، ކޮރަލްގާޑަން، ނ. މަގޫދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ

  

 

20 ޖުލައި 2020
ހޯދާ